• Laagsteprijsgarantie, hoogste klantwaardering

 • Binnen 5 werkdagen gratis thuisbezorgd vanaf €150,-

 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Kees Smit Tuinmeubelen B.V.
Website: www.keessmit.be
Inschrijfnummer KvK: 06073865
BTW-nummer: BE0632.813.647

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kees Smit Tuinmeubelen B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kees Smit Tuinmeubelen B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor;

 • afhandelen van uw bestelling: met als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waar het individu om verzocht heeft. Zie artikel 3 voor meer informatie;
 • contactformulieren of contactname per mail/telefoon: met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact. De gegevens die u ons toestuurt bewaren wij gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Met andere woorden; de gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Zie artikel 4 voor meer informatie;
 • nieuwsbrieven: met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten en uw expliciete voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Kees Smit. De gegevens die u ons toestuurt bewaren wij gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Met andere woorden; de gegevens worden bewaard tot u zichzelf afmeld. Zie artikel 4 voor meer informatie; 
 • cookies: met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze website. Zie artikel 7 voor meer informatie.

3. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

4. Contactformuliernieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt bewaren wij gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Met andere woorden; de gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Na aankoop gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van gelijkaardige producten of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

5. Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel kunnen gegevens worden gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. U kiest zelf welke informatie u publiceert bij het stellen van een vraag of het plaatsen van een reactie op een blogbericht. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent, bijvoorbeeld als u besluit om uw voor- en achternaam achter te laten. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. U bent altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven.

6. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met u (denk aan bezorgdiensten), is Kees Smit gerechtigd om uw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Kees Smit gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Kees Smit verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Kees Smit. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Kees Smit maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

7. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Bij uw eerste bezoek wordt u expliciet om toestemming gevraagd. Zonder toestemming zullen wij enkel geanonimiseerde data verzamelen t.b.v. onze statistieken.

U kunt tevens via uw browser uw cookies uitschakelen. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet optimaal werkt zonder cookies.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Bekijk hier ons volledige cookiebeleid.

8. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

10. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens. Daarna kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Daar zullen wij altijd gehoor aan geven. Zonder zulk een verzoek blijven we uw gegevens veilig bewaren zodat wij u ook na de garantietermijn en fiscale bewaartermijn de service kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent. 

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming. Als u zich op een bepaald moment uitschrijft bewaren we uw uitschrijving zodat u op het opgegeven mailadres niet nogmaals berichten van ons kunt ontvangen. Op verzoek kunnen we uw gegevens volledig verwijderen.

11. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

13. Inzage en wijzigen van uw gegevens

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
   
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw  browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
   
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
   
 • Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@keessmit.be, per post naar Kees Smit Tuinmeubelen, Ambachtstraat 5, 7609 RA Almelo (NL) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de webwinkel, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
   
 • Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

14. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (BE) en Autoriteit Persoonsgegevens (NL) tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingautoriteit (BE) en Autoriteit Persoonsgegevens (NL). Hieronder vindt u de contactgegevens:

 • Gegevensbeschermingautoriteit
 • Drukpersstraat 35
 • 1000 BRUSSEL (BE)
 • Telefoonnummer: +32 (0)22-744800
 • E-mail: contact@apd-gba.be
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Postbus 93374
 • 2509AJ DEN HAAG (NL)
 • Telefoonnummer: +32 (0)70-8888 500

 15. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben aangaande deze privacyverklaring, hieronder vindt u onze contactgegevens.

 • Kees Smit Tuinmeubelen B.V.
 • Ambachtstraat 5
 • 7609RA Almelo (NL)
 • E-mailadres: info@keessmit.be
 • Telefoonnummer: 078-485152